امروز: یکشنبه 27 آبان 1397 برابر با 18 نوامبر 2018

موضوع بخشنامهها

شماره

تاريخ

دستورالعمل انتخاب كاركنان نمونه

6861/53

19/01/86

درخصوص آئين نامه معاملات دانشگاه

8559/44

21/1/86

درخصوص افزيش ساليانه حقوق و مزابا و فوق العاده و سرپرستي اعضي هيات علمي

9842/35

22/1/86

درخصوص پرداخت بخشي از هزينه هي دندانپزشکي توسط صندوق مازاد درمان

65990/16

12/3/86

درخصوص پرداخت هديه روز زن به مبلغ 100000 ريال

80195/11

27/3/86

درخصوص ارسال رسيد دريافتي از واحد بانضمام مدارک کافي 

81941/56

29/3/86

به کليه معاونت ها درخصوص اعلام نيازهي استخدامي( دوره سوم)

86929/53

3/4/86

درخصوص رسيدگي به تخلفات امتحاني دانشجويان درکميته هي انضباطي

95133/38

10/4/86

درخصوص ثبت ورود و خروج و محاسبه مرخصي و مأموريت کارکنان

98766/53

13/4/86

درخصوص نحوه تأمين نيروهي انساني دبيرخانه هي مناطق

99079/53

14/4/86

درخصوص تغيير نشاني و شماره حساب کسور بيمه عمر و حوادث اعضي هيات علمي

118505/81

2/5/86

درخصوص افزيش سقف فردي وام صندوق پس انداز درسال 1386

119469/16

3/5/86

درخصوص موضوع ضوابط جديد استخدام هيات علمي به منظور بهبود شاخص هي علمي

120263/30

4/5/86

درخصوص وام صندوق رفاه دانشجويي

120371/16

4/5/86

درخصوص چاپ اسامي فرزندان ممتاز کارکنان و اعضي هيات علمي در روزنامه

138310/50

23/5/86

درخصوص ليست اسامي کارکنان داري فرزند معلول(جسمي- ذهني)

132266/53

16/5/86

درخصوص حق الزحمه پرداخت يام امتحانات و يام ثبت نام

129820/53

14/5/86

درخصوص افزيش سقف وام مسکن کارکنان و اعضي هيات علمي(1386)

138300/16

23/5/86

درخصوص موضوع تعاملات مالي بين سازمان مرکزي و واحدها

143195/56

28/5/86

درخصوص پرداخت وام بلند مدت به دانشجويان توسط صندوق رفاه دانشجويان

146864/16

31/5/86

درخصوص نحوه تأمين شهريه دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي

146857/16

31/5/86

درخصوص افزيش وام وديعه مسکن و تعميرات مسکن کارکنان و اعضي هيات علمي

151422/16

4/6/86

درخصوص کميته انضباطي دانشجويان و عدم پاسخ به استعلام ها توسط واحد

156013/38

11/6/86

درخصوص تسهيلات اعطائي به اعضي هيات علمي مازاد بر تسهيلات بانکي

156159/16

11/6/86

درخصوص افزيش مدت استراحت دوران بارداري از 4 ماه به 6 ماه

58743/50

12/6/86

درخصوص پوشش حوادث دانشجويان نزد صندوق تأمين خسارت حوادث

160000/47

15/6/86

درخصوص نيروهي شرکتي مشغول در دانشگاه آزاد

68-11-101

18/6/86

درخصوص درج آخرين اطلاعات دانشگاه در سررسيد سال 1387

169317/80

21/6/86

درخصوص بن خواربار ماه مبارک رمضان 1386

175468/53

25/6/86

درخصوص پيام رياست دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصيلي 1386

175465/53

26/6/86

درخصوص تجديد نظر در شريط تحصيلي و تجربي مشاغل رسته هي فني و مهندسي و خدمات

182700/53

29/6/86

درخصوص معرفي دانشجويان متقاضي قرض الحسنه بلند مدت در سال 86 و اعلام اسامي کارشناسان جهت تماس

187340/16

2/7/86

درخصوص موافقت با اصلاح تبصره 2 ماده 3 رسيدگي به تخلفات اعضي هيات علمي

188661/67

3/7/86

درخصوص مراقبت در همکاري احتمالي با شرکت سير و صبي تهران

190656/44

4/7/86

درخصوص اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 175555/16 مربوط به صندوق رفاه دانشجويان

191125/16

5/7/86

درخصوص تعيين معاون اداري و مالي واحد ها از بين کارکنان يا اعضي هيات علمي واحدها

136951/53

22/5/86

شرايط انتصاب مديران مالي

2098000/56

22/07/86

درخصوص اقدام واحدها جهت تهيه سيستم اتوماسيون تغذيه

219324/42

1/8/86

درخصوص حداقل فضي آموزشي مورد نياز به ازي هر دانشجوي شاغل در تحصيل

220957/67

2/8/86

درخصوص کاهش 10 الي 18 درصد شهريه دانشجويان ورودي سال 1384

221780/42

3/8/86

درخصوص افزيش مدت استراحت دوران بارداري و زايمان به شش ماه

220980/67

2/8/86

درخصوص تغيير عنوان تهران سما به واحد تهران غرب زير نظر دبيرخانه منطقه 8

223628/67

5/8/86

درخصوص هزينه حق لباس

232317/53

13/8/86

درخصوص ممنوعيت واريز وجه ثبت نام به حسابهي غير مجاز

231926/56

12/8/86

درخصوص آئين نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور روسا، معاونين، اعضي هيات علمي و کارکنان 

228039/53

8/8/86

درخصوص تعرفه جديد حق الزحمه افراد با رتبه هي علمي جهت هزينه هي داوري مجلات

275009/87

24/9/86

درخصوص کسورات مربوط به بيمه عمر و حوادث اعضي هيات علمي وظيفه

271784/81

20/9/86

درخصوص تغيير درجه بندي بدي آب و هوي واحدهي دانشگاهي

186090/67

1/7/86

درخصوص افزيش پهني باند ينترنتي جهت سرعت ورود اطلاعات متقاضيان وام قرض الحسنه

267230/16

17/9/86

درخصوص پرداخت حق الزحمه مسئولاني که مجلاتشان در فهرست مجلات ISI وارد شده باشد

278819/87

26/9/86

درخصوص کسب مجوز استفاده از عنوان و آمار توسط شرکت هي تعاوني از شوري اداري و مالي دانشگاه

284501/53

1/10/86

درخصوص پرداخت حق مسئوليت کارکنان شاغل در مشاغل پست هي سازماني با عنوان مسئول

284503/53

1/10/86

درخصوص موافقت با عدم پرداخت وامهي کارکنان زن در يام مرخصي زيمان مصوبه مورخ 11/10/86

7624

25/10/86

درخصوص عدم استفاده از بودجه و امکانات دانشگاه بري انتخابات

296603/10

12/10/86

درخصوص اعلام عدم ارتباط سازمان مرکزي با موسسه مطبوعاتي پارس(تقوي)

310049/87

26/10/86

درخصوص مجلات پزشکي و غيرپزشکي و ارسال مجلات از طريق واحد

310046/87

26/10/86

درخصوص استفاده از فرم خلاصه هزينه ها جهت تسويه حساب

327209/56

11/11/86

به کليه واحدها درخصوص سقف وام هي پرداختي به دانشجويان

326589/16

11/11/86

درخصوص احتساب سنوات دوره نميندگي اعضي هيات علمي و کارکنان

319576/67

6/11/86

درخصوص پرداخت حق فني به کارکنان موقت و قرارداد کارمعين حوزه عمران

319571/53

6/11/86

درخصوص پاداش عيدي سال 1386

342424/53

24/11/86

درخصوص استعلام نيروي انتقالي به دبيرخانه مناطق

7324/86/م/ص

28/5/86

درخصوص واريز حق بيمه بيکاري کارکنان به صندوق تأمين اجتماعي برابر مصوبه 26/6/69 مجلس

6375/67

20/9/86

درخصوص ترميم حقوق و مزيي شاغلان پست هي آشپز- کمک آشپز و سرآشپز

330620/53

15/11/86

درخصوص  ارسال اطلاعات مربوط به وام هي دريافتي دانشجويان از صندوق هي رفاه دانشجويان

354344/16

4/12/86

درخصوص نحوه انتخاب اساتيد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي

375392/35

19/12/86

درخصوص تمديد مدت زمان اعتبار رتبه مجلات علمي دانشگاه آزاد

376857/87

23/12/86

درخصوص فرم گواهينامه موقت فارغ التحصيلان داري بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه

344034/34

25/11/86

درخصوص تمديد بيمه عمر به شرط فوت و از کارافتادگي دائم و تکميل نمونه سربرگهي ذيل

379221/47

26/12/86

درخصوص پرداخت فوق العاده خاص بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات

346305/86

27/11/86

درخصوص استفاده از خدمات مهندسين مشاور در پروژ ه هي عمراني

350015/76

30/11/86

درخصوص عدم مکاتبه مستقيم با آموزشکده هي سما

361311/52

8/12/86

درخصوص پاداش انبارگرداني

351611/53

1/12/86

درخصوص فوق العاده سختي کار

319566/53

6/11/86

عدم استفاده از واژه "منفي" در نامههاي گزينش كاركنان

37-11-101

16/12/86

 

عضویت در خبرنامه سایت

پایگاه اطلاع رسانی ها:

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family