امروز: چهارشنبه 03 بهمن 1397 برابر با 23 ژانویه 2019

موضوع بخشنامهها

شماره

تاريخ

 

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور از نیمسال تحصیلی  93-94

 

10-64176

 

02/07/93

 

دوره های فراگیر زبان انگلیسی در واحد آکسفورد انگلستان

 

17-6956

 

01/07/93

 

طرح تشویقی پرداخت بخشی از شهریه ثبت نام از سوی سازمان مرکزی  به کالج زبان آکسفورد انگلستان

 

17-6957

 

01/07/93

 

گواهینامه جایگزین آزمون IELTS

 

17-6958

 

01/07/93

 

چگونگی عضویت در OICC

 

17-6959

 

01/07/93

 

برگزاری مسابقات چهار گانه ورزش همگانی

 

29-64510

 

03/07/93

 

تشکیل انجمن های ورزشی استانها و اعلام اسامی اعضاء

 

29-64511

 

03/07/93

 

تشکیل انجمن های ورزشی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و اعلام اسامی اعضاء

 

29-64512

 

03/07/93

 

ارسال اطلاعات دیواره سنگنوردی در واحدهای دانشگاهی

 

29-66874

 

12/07/93

 

ارائه گزارش در خصوص فرآیند جذب متقاضیان در فراخوان

 

30-18076

 

19/06/93

 

تشکیل کمیته ترفیعات در واحدها و دستورالعمل روند بررسی پروندهای مربوط به اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

 

30-64509

 

03/07/93

 

در خصوص پیشنهادات دانشکده دامپزشکی بابت تغییر دوروس رشته  دکتری حرفه ای

 

30-67613

 

15/07/93

 

اعلام سهمیه واحدها و مراکز دانشگاهی از محل بودجه سال 93 کل کشور

 

42-1252

 

26/06/93

 

بخشنامه وام ازدواج دانشجویی

 

42-36815

 

14/07/93

 

مجموعه مقررات حوزه معاونت دانشجویی

 

42-37233

 

15/07/93

 

اهدای هدیه ایثار به ایثارگران دانشگاه

 

50-66058

 

08/07/93

 

تقدیم هدیه به مناسبت اعیاد قربان و غدیر سال 93

 

50-66463

 

09/07/93

 

تقدیر و تشکر از کارکنان بازنسته

 

50-66475

 

09/07/93

 

تمدید قرارداد بیمه مازاد درمان کارکنان دانشگاه

 

50-66549

 

09/07/93

 

ابلاغیه و عملکرد بودجه سال 1393 واحدهای دانشگاهی

 

57-64087

 

02/07/93

 

عملکرد شش ماهه نخست بودجه سال 1393 استان ها

 

57-66433

 

09/07/93

 

عملکرد شش ماهه نخست بودجه سال 1393 استان ها

 

57-66737

 

12/07/93

 

چارت اصلاحی واحدهای دانشگاهی

 

57-66992

 

12/07/93

 

پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر

 

70-64864

 

06/07/93

 

شیوه نامه تشکیل قطب های علمی

 

70-65393

 

07/07/93

 

طرح اصلاح راهبردی آموزش عالی

 

70-67942

 

16/07/93

 

پیش بینی بودجه سال 1394

 

77-66534

 

09/07/93

 

به استناد مصوبه شماره 721 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

80-66951

 

12/07/93

 

برگزاری اولین مسابقات قرآن کریم بخش شفاهی

 

84-64101

 

02/07/93

 

بر اساس قانون ماده 66 قانون خدمات رسانی به ایثارگران

 

84-66869

 

12/07/93

 

آغاز ثبت نام نویسی پذیرفته شدگان سال 1393 در مقاطع ارشد و دکتری

 

22182

 

16/07/93

 

آزمون حسابرسان هیات امنای استانها

 

63903

 

01/07/93

 

ارائه برنامه و راهکارها ی عملیاتی برای اجرای سیاست های کلی علم و فناوری

 

70-65395

 

07/07/93

 

برنامه راهبردی  پژوهش و فناوری

 

پيوست65395-70

 

07/07/93

   

1

 

07/07/93

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور از نیمسال تحصیلی  93-94  

 

10-64176

 

02/08/93

ارائو خدمات سلامت در واحدوای دانشگاو وای آزاد اسلامی

10-76471

11/08/93

میزان افزایش شوریو درپیش بینی بودجو سال 1394

10-79322

25/08/93

نمایشگاو کتب ناشران بو منظور ارسال 4 نسخو از کتب منتشر شدو سالوای 93و 1392

11-26488

18/08/93

اعتلای فعالیت وای آیینی دانشجویی و ترویج فرونگ عاشورایی و نیز ارتقاء و گسترش عملکرد ویئت وای مذوبی دانشگاوی در ماو وای محرم و صفرسال تحصیلی 93-94

11-75427

07/08/93

ارائو گزارش عملکرد دعاوی قضایی منتج بو آبان ماو 1393

13-77382

17/08/93

البسو ورزشی

29-75426

7/08/93

مجموعو مقررات  حوزو معاونت ورزش

29-76788

14/08/93

اصلاح بخشنامو وای شمارو 64511/29  و 64512/29 و 410292/29

29-77605

18/08/93

معرفی افراد واجد شرایط جوت مسئولیت تربیت بدنی واحد وای جامع ، بسیار بزرگ ، بزرگ

29-78025

19/08/93

ارائو گزارش ماوانو بو ریاست عالیو دانشگاو در خصوص فرایند جذب از طریق ویئت اجرایی جذب استان بو مرکز امور ویات علمی

30-75425

07/08/93

حفظ ظرفیت در پذیرش دانشجو در برنامو درسی دورو وای کارشناسی با ادغام گرایش وا

30-80169

27/08/93

قرار گرفتن سر فصل جدید دورو وای کارشناسی پیوستو رشتو موندسی شورسازی جوت بورو برداری در سایت اینترنتی دفتر مطالعات و برنامو ریزی آموزشی

30-80173

27/08/93

ساماندهی دورو وای کوتاه مدت

30-80176

27/08/93

دستورالعمل ارسال پروندو وای ارتقای اعضای ویئت علمی

35-78841

18/08/93

ومایش سراسری معاونین دانشجویی کشور تحت عنوان مدیریت دانش "وم اندیشی و اشتراک تجارب "

42-46370

26/08/93

نظارت بر حسن جلسات بازگشایی پاکات در مناقصو وا ، مزایدو وا و معاملات دانشگاو

50-74551

05/08/93

اضافو کار کارکنان شاغل در انتظامات که به صورت شیفتی فعالیت دارند .

50-75990

10/08/93

تغییر عنوان تشکیلاتی معاونت اداری و مالی و ادارات کل آن در سازمان مرکزی دانشگاو

50-77478

18/08/93

پرداخت کمک هزینه مهد کودک

50-79036

24/8/93

افزایش مبنای محاسبو ی اضافو کاری

53-76930

17/8/93

ارسال پایان نامو وا ورسالو وای  مرتبط با موضوع مخازن نفت و گاز

70-75996

10/08/93

جایزو مدیریت ذخیرو  گاو وای زیست کرو

70-77383

17/08/93

برگزاری نمایشگاو دستاوردوای دانشگاو آزاد اسلامی در محل مجلس شورای اسلامی

70-78958

24/08/93

برگزاری نمایشگاو دستاوردوای دانشگاو آزاد اسلامی  بو مناسبت وفتو پژووش و فناوری

70-79234

24/08/93

مرجع تصویب موضوع پایان نا مو وا و صدور مجوز دفاع در واحدوا و پردیس وای علوم و تحقیقات تجمیع شدو

70-80180

27/08/93

واگذاری اختیارات جدید بو ریاست کمیسیون پزشکی نقل و انتقالات

77-76837

14/08/93

آیین نام و ی تشکیل کرسی وای آزاد اندیشی در دانشگاو وا و موسسات آموزش عالی و پژووشی

77-77591

18/08/93

دعوت نامو بو نمایندگان تام الاختیار ، معاونان وماونگی و دبیران ویات امنای استانی دانشگاو جوت  شرکت در جلسو وماونگی اجرای اوم برنامو وای دانشگاو

77-78153

20/08/93

جایگاو روابط عمومی در چارت سازمانی

77-79717

26/08/93

ثبت آمار و اطلاعات اساتید مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی واحدوای دانشگاوی  مجری رشتو وای تحصیلات تکمیلی در سامانو معاونت سنجش  و پذیرش دانشگاو آزاد اسلامی

26232

25/08/93

بیست وسومین اجلاس سراسری نماز با موضوع "نماز و تعالی فرهنگی"

11-81773

02/09/93

برنامه های پیشنهادی به مناسبت روز دانشجو

11-82982

05/09/93

آیین نامه نحوه تشکیل انجمن ها و کانون های فرهنگی و اجتماعی  دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی

11-82987

05/09/93

چاپ ویژه نامه برگزیدگان کشوری نوزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی توسط واحد شیراز

11-83185

06/09/93

ثبت نام الکترونیکی شرکت کنندگان در بیستمین جشنواره هنر و ادبیات دینی

11-83274

08/09/93

برگزاری اولین دوره اعطای جایزه فرهنگی وحدت

11-83716

09/09/93

برگزاری کارگاههای آموزشی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

11-83773

09/09/93

آیین نامه اجرایی تشکیل و نحوه فعالیت کانونهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

11-83775

09/09/93

ابلاغ آیین نامه برگزاری جشنواره میان استانی نشریات دانشگاهی

11-84846

15/09/93

آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه در دانشگاه آزاد اسلامی

17-8753

04/09/93

پیشنهاد قبول میزبانی مسابقات کشوری گروه الف-ب - ج

29-81949

03/09/93

در خصوص ثبت نام دانشجویانی که به دلایل مختلف ترک تحصیل ، انصراف و یا ثبت نام ننموده اند

30-82064

03/09/93

سر فصل جدید دوره دکتری رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

30-82437

04/09/93

بررسی نحوه ارائه دروس پیش دانشگاهی برای دوره های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی تمام رشته های دانشگاهی

30-82439

04/09/93

شرکت دانشجویان دوره دکتری در کلاسهای فشرده زبان انگلیسی در کالج زبان آکسفورد

33-8697

2/09/93

آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد آکسفورد

33-9012

12/09/93

تسهیل فعالیت تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی با تقویت رویکرد فرهنگی

45-85298

16/09/93

نگهداری پاکت های مربوط به مناقصه ها و مزایده ها در دبیرخانه محرمانه دفتر حراست تا زمان بازگشایی آنها

50-84107

10/09/93

شناسایی تنگناها و مشکلات اجتماعی موجود در واحدهای آموزشی و اعلام راهکارهای پیشنهادی نسبت به موارد مطروحه

57-83359

08/09/93

راهکارهای ارتقاء جایگاه دانشگاه آزاد در رتبه بندب های بین المللی با مدیریت و برنامه ریزی سایت و صفحات وب در واحدهای دانشگاهی

57-83360

08/09/93

ابلاغ سیاست ها و راهبردهای حوزه های معاونتی دانشگاه

57-84737

12/09/93

تشویق مقاله ها و آدرس دهی

70-81248

01/09/93

تفاهم نامه همکاری علمی ، پژوهشی و آموزشی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

70-81249

01/09/93

دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زاید صنعت نفت

70-81250

01/09/93

فراخوان بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری اسلامی ایران

70-81251

01/09/93

آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

70-81591

02/09/93

 

 تفاهم نامه همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی

 

 70-83272

93/09/08

 

 برگزاری مسابقه استار تاپ ویکند در واحد آیت ا ... آملی

 

 70-83566

93/09/09

 

 گزارش بخشنامه راه کارهای اجرایی پیوند دانشگاه آزاد اسلامی با جامعه ، صنعت و دولت

 

 70-83579

 

 93/09/09

 

 مرجع تصویب موضوع پایان نامه و صدور دفاع در واحدها و پردیس های علوم و تحقیقات تجمیع شده

 

 70-83888

 

 93/09/10

 

 معرفی دانشجویان مستعد برتر به بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری

 

 70-84890

 

 93/09/15

 

 تکمیل سامانه جمع آوری اطلاعات و آمار در نیمسال اول تحصیلی 1393-94

 

 79-81247

 

 93/09/01

 

 قرارداد خدمات پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری رایورز

 

 79-85291

 

 93/09/16

 

 ارسال فایل اطلاعات فردی استادان شاهد و ایثارگر

 

 84-83093

 

 93/09/06

 

  ارسال فایل اطلاعات فردی کارکنان شاهد و ایثارگر

 

 84-83882

 

 93/09/10

 

 ثبت اطلاعات و آمار اساتید  واحدها

 

 28849

 

 93/09/15

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

عضویت در خبرنامه سایت

پایگاه اطلاع رسانی ها:

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family