بازدید قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شهرقدس

پنج شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۹

۰۷ اسفند ۱۳۹۹ ۷