جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه به ریاست دکتر فداکار

۲۳ مرداد ۱۴۰۰ 

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱