جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام به ریاست دکتر فداکار

۲۳ مرداد ۱۴۰۰ 

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱