چشم انداز ،سیاست ها و اهداف کلان

تعداد بازدید:۲۸۷۸

مدیریت منابع انسانی :

نقش بنیادین مدیریت منابع انسانى در ساختار سازمانى و اهمیت اساسى آن در توسعه و بالندگى سازمانهای بزرگ همچون سازمان دانشگاه آزاد اسلامی  بر هیچ کس پوشیده نیست و این به مفهوم ارتقاء دیدگاه سنتى سازمان از اداره امور کارکنان به واحد مدیریت منابع انسانى است و آنچه در ابتداء به صورت صدور حکم کارگزینى مطرح بوده امروزه به توسعه انسانى، بهبود کیفیت زندگى و کار تغییر جهت داده است. موفقیت یک سازمان بستگى به تخصیص و به کارگیرى مناسب ابزار، منابع مالى، مواد خام و منابع انسانى است و در حوزه مدیریت منابع انسانى کلید موفقیت استفاده حداکثرى از دانش، مهارت و خصوصیات فردى و جمعى کارکنان در راستاى اهداف عالى سازمان است.

سیاست های اداره کل منابع انسانی و سیاست های رفاهی دانشگاه

1- چابک سازی  از طریق باز آرائی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و سازمانی

 2- کاهش بورکراسی اداری با هدف افزایش بهره وری سازمانی در سطح کل واحدها

 3- مدیریت منابع و تلاش در جهت صرفه جویی و کاهش هزینه ها

4- بازمهندسی ، تجمیع و هدفمند سازی تشکیلات اداری و سازمانی به منظور کاهش پست های سازمانی

5- بهبود و ارتقای نظم و انضباط اداری و جلوگیری از وقوع جرائم و تخلفات اداری

 6- ساماندهی وضعیت استخدامی نیروی انسانی واحدهای دانشگاهی هر  استان

7- نظارت و کنترل و تعیین تکلیف  وضعیت نهایی نیروی های انسانی فاقد مجوز درسطح واحدها

8- مکانیزه نمودن فرآیندهای سنتی  در قالب سامانه های یکپارچه منابع انسانی در سطح کشور

9- بهبود و ارتقای سطح کیفی خدمات رفاهی با بهر ه مندی حداکثری از ظرفیت های ارزشمند واحدها