معرفی مدیرکل

تعداد بازدید:۵۱۷۷

 

1-مشخصات فردی

نام : امید          نام خانوادگی :  طیاری                

عضو هیات علمی رسمی تمام وقت واحد تهران شمال 

2-سوابق اجرائی در آموزش عالی (دولتی-غیر دولتی)

الف) مدیر کل حوزه ریاست سازمان سما 97 تا 99

ب) سرپرست مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان سما 98 تا 99

ج) سرپرست امور مدیریت گزینش سازمان سما 97 تا 99

د) رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو م و تحقیقات استان کرمان 92 تا93

ه) مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از 84  تا سال 85

و) معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 85-92

ز) معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 93-96

ح) معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی کرمان  96 تا 97

ط ) رییس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.از 86 تا 88

ی) مدیرگروه  در دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از 82 تا 86

ک) عضو کمیته انتصابات منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی  84 تا 86

ل) عضو شورای انتشارات منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

م) دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی استان کرمان 87تا 89

ن) مدیر طرح و برنامه بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان   80 تا 81

س) عضو و نایب رئیس هیات مدیره انجمن آب و آبیاری ایران 92 تا 96

3- سوابق فرهنگی

الف) حضور بسیجی در جبهه های دفاع مقدس از 10/65 لغایت 2/66  

ب) عضو کمیته فرهنگی هیات اجرایی استان کرمان

ج) عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

د) عضو حلقه صالحین بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

ه) عضو کمیته گزینش صلاحیت های عمومی اعضای هیات علمی استان کرمان

4- سوابق پژوهشی

انتشار 79 مقاله تخصصی در کنفرانس ها ی ملی و مجلات علمی- پژوهشی

تالیف کتاب:

  1. کاربرد GIS در مطالعات فیزیوگرافی حوزه ها                     

  1. کاربرد GIS در مطالعات شهر سازی