ارتباط و تماس با دفاتر اداره کل

تعداد بازدید:۳۹۹۳

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس با پیش شماره 4791
1 آقای سیدی کارشناس مسئول امور اداری 6301
2 آقای رمضان نیا مسئول دفتر مدیرکل 6343
3

آقای پورشب  

معاون مدیرکل ( تحصیلات : دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی )     6363
4 خانم دکتر نیک فرجام    پزشک معتمد  6307
5

آقای آقاجانی 

مدیر امور سازمان مرکزی ( تحصیلات : فوق لیسانس فلسفه )  6323
6

آقای سادات لاریجانی 

   مدیر امور واحدها ( تحصیلات : کارشناسی روابط عمومی )  6306
7 آقای شیریان رئیس امور اداری واحدها 6374
8 آقای ساجدی فر رئیس امور اداری واحدها 6375
9 خانم خدام رئیس اداره بیمه و رفاه 6303
10 خانم پورجعفر رئیس امور اداری سازمان 6328
11 آقای جهانی رئیس اداره بیمه و بازنشستگان 6313
12 آقای سلطانی رئیس اداره تدوین و مقررات 6372
13 آقای هاشمی رئیس اداره کارگزینی هیات علمی 6377
14 آقای مسیح کارشناس امور اداری 6311
15 آقای نیاکان کارشناس مسئول امور اداری 6314
16 آقای درستکار کارشناس بیمه 6316
17 آقای مظلومی کارشناس مسئول بیمه و رفاه 6315
18 آقای رحمانوند کارشناس مسئول بیمه و رفاه 6315
19 آقای شاهین کارشناس بیمه 6312
20 آقای فروتن کارشناس بیمه 6312
21 آقای زارع کارشناس مسئول بیمه و رفاه 6317
22 آقای حسن نژاد کارشناس مسئول بیمه و رفاه 6318
23 خانم ولی پور کارشناس بیمه 6320
24 خانم بخشی کارشناس بیمه 6320
25 خانم رستمی کارشناس بیمه 6320
26 خانم خلجی کارشناس مسئول بیمه 6321
27 خانم شریفی کارشناس بیمه 6321
28 خانم فروتن کارشناس بیمه 6322
29 خانم رضاتبار کارشناس بیمه 6322
30 آقای آبائی کارشناس مسئول امور اداری 6366
31 آقای جانعلی پور کارشناس امور اداری 6327
32 آقای فرزام کارشناس مسئول امور اداری 6366
33 آقای چراغی کارشناس مسئول امور اداری 6332
34 خانم وکیلی نژاد کارشناس اداری 6329
35 خانم شجاع کارشناس مسئول امور اداری 6326
36 آقای گل خانیکی کارشناس مسئول امور اداری 6334
37 آقای گل زاده کارشناس مسئول امور اداری 6379
38 آقای سالمی نژاد کارشناس امور اداری 6379
39 آقای امیرپور کارشناس امور اداری 6379
40 خانم شیرازی کارشناس مسئول امور آئین نامه ها و مقررات 6364
41 خانم مدیری کارشناس مسئول امور اداری 6364
42 خانم احمدی کارشناس امور اداری 6315
43 آقای محمدی کارشناس امور تدوین و مقررات(امورآئین نامه ها ) 6362
44 اقای نخل بند کارشناس امور اداری هیات علمی 6361
45 آقای عقیلی کارشناس تدوین و مقررات 6381
46 آقای کوئی کارشناس مسئول امور اداری واحدها 6373
47 آقای رستمی کارشناس امور اداری واحدها 6369
48 آقای قنبری کارشناس مسئول امور اداری واحدها 6371
49 آقای عاملی کارشناس مسئول امور اداری واحدها 6371
50 آقای اکبری کارشناس مسئول امور اداری واحدها 6369
51 آقای احمدزاده کارشناس امور اداری واحدها 6369
52 آقای مشهدی فراهانی کارشناس مسئول امور اداری واحدها 6370
53 خانم نجفی کارشناس امور اداری واحدها 6367
54 خانم شاهرخی کارشناس امور اداری واحدها 6367
55 خانم حبیبی کارشناس امور اداری واحدها 6368
56 خانم اکرمی کارشناس مسئول امور اداری واحدها 6365
57 خانم کریمی کارشناس امور اداری واحدها 6365
58 خانم قربانی کارشناس پاسخگویی 6378