چشم انداز ،سیاست ها و اهداف کلان

تعداد بازدید:۱۱۱۲

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم جهادی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانة جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قوانین و مقررات مدیریت صندوق رفاه دانشجویان و تسهیلات اعتباری دانشگاه درانتهای برنامه 5 ساله به مدل تضمین کیفیت دانشگاهی با رویکرد توسعه و تعالی و کارکرد مدیریت نمونه دانشگاه تبدیل خواهد شد:

1- پیشرو بودن در ارائه خدمات الکترونیک نوین

2- برخوردار از دانش نوین نظارتی و ارزیابی مبتنی بر فناوری اطلاعات با نگاه  شفاف سازی جریان اطلاعات

3- ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ و داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن: مسئول در ایجاد بستر ﺗﻮﺳﻌﻪو رشد شرکتهای دانش بنیان افزایش درآمدهای غیرشهریه ای ﺑﺎ اﻳﺠﺎد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی مالی ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

4-  ارتقاء دهنده : ﺗﻮﺳﻌﻪ، تقویت و ﮔﺴﺘﺮش امکان تحصیل برای عموم مردم ازﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ  تسهیلات قرض الحسنه

5- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز:ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ دانشجویان، داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دانشگاه در ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ شغلی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ از طریق ایجاد بسترهای مالی

5-  دارای تعامل سازنده و مؤثر با اجزاء مختلف دانشگاه براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت دانشگاه.

6- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات