ارتباط و تماس با دفاترمدیریت

تعداد بازدید:۳۰۰۱

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس با پیش شماره 4791
1 سید هادی سید فضلی    تلفن دفتر مدیریت 47916350
2 - فکس دفتر مدیریت 47916349
3 آقای رضایی رئیس اداره بیمه دانشجویی 6344-6350
4 خانم صالحی کارشناس ارشد بیمه 6355
5 آقای فراست رئیس اداره تسهیلات 6356
6 خانم راوندی کارشناس ارشد تسهیلات 6357
7 خانم گلشنی کارشناس تسهیلات 6345
8 آقای میرحسینی رئیس اداره تسهیلات دانشجویی و صدور احکام 6354
9 آقای اکبرزاده کارشناس ارشد تسهیلات دانشجویی 6346
10 آقای مصطفی زاده رئیس اداره وصول مطالبات معوق 6346
11 آقای عزیزی کارشناس ارشد وصول مطالبات 6342
12 آقای نظیفی کارشناس وصول مطالبات 6347
13 آقای ابوترابی رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویان 6353
14 خانم ادیبان کارشناس ارشد صندوق رفاه 6355