شرح وظایف مدیریت

تعداد بازدید:۹۸۲
  • برنامه‌ریزی درازمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت فعالیت‌های دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها.
  • بررسی برنامه‌ها و اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی به منظور تهیه و تنظیم آن .
  • جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های دانشگاه.
  • انجام بررسی‌های لازم به منظور شناسائی امکانات و نیازمندیهای موجود در زمینه برنامه‌های دانشگاه.
  • مقایسه برنامه‌ها با برنامه‌های پیش‌بینی شده و در صورت لزوم تجدیدنظر در برنامه‌ها.
  • تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
  • برآورد میزان اعتبارات لازم برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا از طریق بررسی گزارش‌های پیشرفت کار که از واحدهای اجرائی دریافت می‌شود.
  • تهیه برنامه‌های زمانی برای طرحها و ابلاغ آن به واحدهای اجرائی مربوط و بررسی دائم در مورد پیشرفت عملیات مربوط به پروژه‌ها و اقدام به رفع مشکلاتی که در حین اجرای عملیات به وجود می‌آید.
  • بررسی و مطالعه در مورد احتیاجات آموزشی کارکنان غیرآموزشی دانشگاه جهت ارائه به مراجع ذیربط.
  • تعیین اولویتهای برنامه‌ای دانشگاه و ارائه آن به مقامات ذیربط.