شرح وظایف اداره کل امور مالی

تعداد بازدید:۲۵۲۲

دریافت اهداف ، خط مشی ها ، سیاستها ، طرحها ، مصوبات ونقطه نظرات ، برنامه های بلند مدت ، میان مدت وکوتاه مدت هیات امناء ، ریاست محترم دانشگاه ، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع جهت برنامه ریزی ، اجرا،  کنترل ونظارت وبه ثبت رساندن آنها.

- تهیه آئین نامه ها ، دستورالعملها ، روشها وبخشنامه های مربوط به امور مالی وابلاغ آنها به واحدها پس ازتصویب .

- تهیه طرح زمانبندی فعالیتهای امورمالی وبودجه ونظارت براجرای به موقع آنها.

- مشارکت درجلسات برنامه ریزی ، سمینارها ودادن طرحهای جدید برای پیشبرد فعالیتهای امورمالی .

- مطالعه وبررسی اطلاعات ، آمارها وگزارشات دریافتی ، کنترل آنها وپیگیری درجهت رفع اشکالات و نارسائیهای مزبور .

- همکاری درتهیه نرم افزارهای مورد لزوم امورمالی ونظارت برحسن اجرای آنها ورفع مشکلات احتمالی.

- بررسی وکنترل دارائیها ، بدهیها، درآمدها وهزینه ها واندوخته ها.

- نظارت برنحوه نگهداری دارائیها اموال ، انبار وارائه روشهای لازم درجهت حفظ آنها.

- نظارت برعملکرد وفعالیتها و حسن اجرای مناقصه ها ومزایده ها درواحدها .

- هزینه یابی وتهیه قیمت تمام شده فعالیتهای انجام شده وعملکرد واحدها، مقاطع تحصیلی ، دانشکده ، رشته های تحصیلی ، ترم آموزشی و هردانشجو.

- دریافت گزارشها، ازعملیات اجرائی بودجه ، فعالیتهای مالی ، بررسی آنها، تعیین مغایرتهای احتمالی و پیگیری تا رفع آنها.

- بررسی ترازهای تلفیقی وصورتهای مالی درمقطع مورد لزوم دارائیها، بدهیها، مدارک وهزینه های واحدها.

- تجزیه‌وتحلیل‌صورتهای‌مالی‌دانشگاه،مناطق‌وواحدها‌وتهیه‌گزارش‌نتیجه‌عملکرد انجام‌شده .

- انجام‌اقدامات‌لازم‌به‌منظورآموزش‌عملی‌کارکنان‌امورمالی‌واحدهای دانشگاه ازطریق تشکیل دوره‌های‌موردلزوم‌با هماهنگی دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی  وهمکاری واحدها.

- تامین اعتبار ارزی برای تهیه وسایل ، تجهیزات وکتب مورد نیاز با پیشنهاد واحدهای ذیربط وتائید معاونین مربوط پس ازتصویب ریاست سازمان .

- انجام کلیه امورمالی سازمان  ، با رعایت مقررات وقوانین وبخشنامه ها .

- وصول درآمدهای سازمان اعم ازعمومی واختصاصی .

- تهیه گزارشات ، اطلاعات وآمارهای مالی مورد نیاز برای ارائه به ریاست دانشگاه.

- نظارت برمصرف اعتبارات طبق مقررات مربوط .

- همکاری باحسابرسان وبازرسان طبق مقررات وضوابط قانونی .

- نگهداری دفاتر اعتبارات وتعهدات وتهیه گزارشهای لازم .

- پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی ، اداری ، رفاهی ، سرمایه ای وپرداختهای انتقالی براساس مقررات مربوط .

- رسیدگی به اسناد ومدارک مالی باتوجه  به مقررات وآئین نامه های مربوط.

- تجمیع مطالبات بنیاد شهید انقلاب اسلامی در سازمان مرکزی و وصول مطالبات .