شرح وظایف اداره کل

تعداد بازدید:۳۱۲۸

اداره کل منابع انسانی و امور اداری به عنوان یکی از مهمترین رکن دانشگاه در رسیدگی به امور منابع انسانی و انجام امور اداری نقش بی بدیلی در ساماندهی و انجام فرایندهای کمی و کیفی در بخش های مختلف دانشگاه به عهده دارد بی شک هرگونه ارتقاء در روند اجرای وظایف این اداره کل تاثیرمثبت و موثری در عملکرد سایر حوزه های دانشگاه به همراه خواهد داشت .

1- تهیه بخشنامه افزایش حقوق ومزایای سالانه کارکنان .

2- صدور احکام کارگزینی کلیه کارکنان سازمان مرکزی  اعم (رسمی قراردادی- بازنشسته-خریدخدمت ساعتی)، مدیران کل حراست استان ها، مدیران بازرسی استان ها، عاملین خزانه دار، حسابرسان هیات امنای استان ، ..... دانشگاه .

3- بررسی و تعیین زمان ارتقای گروه کارکنان به منظور صدور احکام کارگزینی در سازمان مرکزی دانشگاه .

4- ساماندهی و نظارت بر نیروهای انسانی در بخش های مختلف دانشگاه .

5- بررسی شرایط احراز کارکنان و انطباق پست های سازمانی آنان بر اساس شرایط تحصیلی و تجربی.

6- صدور احکام ماموریت کارکنان و محاسبه حق ماموریت در سازمان مرکزی دانشگاه .

7- معرفی کارکنان واجد شرایط به سازمان تامین اجتماعی برای برخورداری از مزایای تامین اجتماعی (بازنشستگی).

8- بررسی و اقدام پیرامون درخواست های بازخرید کارکنان دانشگاه .

9- بررسی و اقدام پیرامون درخواست های ماموریت و انتقال کارکنان .

10-تهیه لیست کارکرد کارکنان ( غیرهیات علمی ) سازمان مرکزی به صورت ماهانه و انعکاس به امور مالی به منظور پرداخت حقوق و دستمزد.

11- طرح پرونده و رسیدگی موارد انضباطی کارکنان در کمیته انضباطی .

12- بررسی و صدور مجوز تمدید قرارداد نیروهای قرارداد کار معین .

13- برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی امور اداری برحسب نیاز.

14-پاسخگویی به مکاتبات اداری واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی.

15-نظارت برحسن اجرا در پرداخت بسته های حمایتی کارکنان .

16- برگزاری جلسات بازنگری در آئین نامه ها و مقررات اداری کارکنان .

17- فعال سازی کد حقوقیEMPLOYE  به منظور پرداخت حقوق متمرکز از طریق سیستم .

18- طراحی و تولید زیرسامانه های مازاد بیمه و درمان به منظور مکانیزه نمودن فرایندهای سنتی و کاهش هزینه ها.

19- ساماندهی امکانات رفاهی موجود در واحدهای دانشگاهی برای تسهیل در استفاده از آنها  .

20-پوشش بیمه ای کارکنان و اجرای مقررات بیمه مازاد درمان ، عمر کارکنان  .

21-ساماندهی وضعیت استخدامی نیروی انسانی واحدهای دانشگاهی هر استان .

22- نظارت و کنترل و تعیین تکلیف وضعیت نهایی نیروی های انسانی فاقد مجوز در سطح واحدها .