شرح وظایف اداره کل

تعداد بازدید:۱۳۳۸

 1. شرح وظایف مدیریت تعالی سازمانی و سنجش عملکرد:
 • سنجش عملکرد واحدها و سازمان های فعال در دانشگاه و برنامه ریزی در خصوص تعالی سازمان.
 • بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان، اعضاء هیات علمی و بخش های اداری و سازمانی دانشگاه و انطباق آن ها با برنامه های مصوب.
 • تنظیم آئین نامهها و دستورالعمل های لازم مبتنی بر ایجاد هماهنگی ها و همسویی های مورد نیاز دانشگاه در حوزه ها و بخش های مختلف.
 • مستند سازی تجارب مدیریتی دانشگاه.
 • بکار بستن استانداردهای لازم به منظور انجام ارزیابی های علمی.
 • بهسازی و روزآمدسازی ارزیابی ها.
 • ارائه گزارش های ارزیابی به مراجع ذیصلاح دانشگاه.
 • مطالعه و تبیین روش ها و راه کارهای تعالی سازمانی به منظور بهبود عملکرد.
 • طراحی مدل خاص تعالی سازمانی در دانشگاه.
 • شناسایی و بکارگیری مدل های تعالی سازمانی در دانشگاه.
 • بهبود و توانمندسازی جایگاه سازمانی واحدها و دانشگاه در عرصه های رقابت پذیری.
 • شناسایی و ارائه روش های مناسب سنجش عملکرد.

 1. شرح وظایف مدیریت مهندسی ساختار و تشکیلات: 
 • مطالعه مستمر و مداوم در سازمان و وظایف سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی .
 • تهیه مجموعه هدف، وظایف وپست های سازمانی سازمان‌مرکزی و واحدهای دانشگاهی ومراکزآموزشی وابسته به آنها.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد تغییر، حذف و یا ایجاد پست‌های سازمانی در سازمان‌مرکزی یا واحدهای دانشگاهی و ارائه پیشنهادات لازم .
 • تشریک مساعی در تنظیم آئین نامه ها بخشنامه ها ودستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای دانشگاه.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد جریان کار اداری بمنظور حذف مراحل زائد و تسریع و بهبود روشهای انجام کار.
 • تعیین‌شرایط‌احرازتحصیلی وتجربی‌کارکنان‌دانشگاه در بدواستخدام و نحوه ارتقاء و انتصاب آنان به مشاغل بالاتر.
 • تهیه و تنظیم شرح طبقات رشته های شغلی و عنداللزوم تهیه و تنظیم شرح مشاغل جدید .
 • مطالعه و بررسی مستمر به منظور انجام اصلاحات لازم در رسته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل.
 • ارائه نظرات مشورتی ، راهنمائی های فنی و تخصصی و پیشنهادهای اصلاحی به واحدهای تابعه دانشگاه،دبیرخانه های هیأت امنای استانی، واحدها و مراکز آموزشی.
 1. شرح وظایف مدیریت مطالعات ، آینده شناسی ، بهبود روشها و فرایندها:
 • نیازسنجی تحقیقاتی مرتبط با چشم انداز و سیاست های کلی دانشگاه و ایجاد بانک اطلاعات در موضوعات آینده پژوهی، چشم انداز و سیاست های کلی دانشگاه.
 • ارائه خدمات مشاوره ای علمی در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی در موضوع آینده پژوهی، چشم انداز و
  سیاست های کلی دانشگاه.
 • برگزاری همایش ها، نشست های علمی، کنفرانس ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی و نشر یافته های علمی و مطالعاتی.
 • بررسی و شناسایی عدم قطعیت های آتی در اجرای طرح ها و برنامه ها.
 • طراحی مکانیزم های پابرجاسازی برنامه ها و راهبردهای دانشگاه.
 • طراحی و تدوین سناریوها به منظور توسعه راهبردها با درنظر گرفت آینده های ممکن.
 • چشم انداز سازی و پیش بینی پیشران های محیطی جهت استفاده در فرایند برنامه ریزی استراتژیک.
 • مطالعه مستمر و مداوم در سیستمها و روشهای مناسب و وسایل و ابزار کار به منظور پیشنهاد حذف تشریفات زاید و پیاده کردن و بهکرد روشهای کار و تسریع امور مراجعان.
 • بررسی مستمر در زمینه طراحی ، اصلاح و کنترل فرمهای مورد عمل در دانشگاه.
 • بررسی پیرامون روشهای عمومی مورد عمل واحدهای دانشگاه از قبیل مکاتبات ، بایگانی ، حسابداری و امور مالی، بودجه ، کارپردازی ، خدمات عمومی ، انبارداری به منظور شناخت مشکلات و ارائه طرحهای اصلاحی.
 • ارائه نظرات مشورتی ، راهنمائی های فنی و تخصصی به واحدهای دانشگاهی در زمینه ایراد یا اصلاح و بهبود روشهای انجام کار.
 • بررسی و مطالعه وضعیت استقرار فیزیکی نیروی انسانی و تجهیزات و پیشنهاد آرایش مناسب جا و مکان.