ارتباط و تماس با دفاتر اداره کل

تعداد بازدید:۱۲۹۷

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس با پیش شماره 4791
1 آقای نوری مسئول دفتر 6101
2 خانم دکتر حمزه ای   رئیس اداره گروه آینده نگاری و آینده پژوهی 6108
3 آقای بهرام زاده رئیس اداره گروه مطالعات جهانی شدن دانشگاه های آینده 6114
4 خانم ابوالقاسمی کارشناس مسئول گروه مطالعات جهانی شدن دانشگاه های آینده 6103
5 آقای توسل پناهی رئیس اداره فرآیندها و بهبود روش ها 6109
6

آقای دکتر تودار 

مدیریت تعالی سازمانی و سنجش عملکرد ( تحصیلات : دکتری علوم اطلاعات و علم شناسی  )  6109
7 آقای زارع ولوجردی  رئیس اداره اعتبار سنجی 6109
8 خانم الوندی کارشناس مسئول اعتبار سنجی 6103
9 آقای دکتر قلیزاده رئیس اداره رتبه بندی 6114
10 آقای رهبری رئیس اداره سنجش عملکرد 6106
11 آقای اسدیان کارشناس مسئول سنجش عملکرد 6114
12 خانم دکتر پلویی رئیس اداره کانون ارزیابی 6110
13 خانم افشاری کارشناس مسئول کانون ارزیابی 6107
14

آقای نجفی

مدیریت ساختار سازمانی ( تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت تشکیلات و روشها )  6111
15 آقای جمالی رئیس اداره درجه بندی واحدهای دانشگاهی 6105
16 خانم طباطبائی رئیس اداره مهندسی ساختار و تشکیلات سازمان مرکزی و علوم پزشکی 6119
17 آقای طهماسبی رئیس اداره طبقه بندی مشاغل 6123
18 خانم حسین نژاد کارشناس مسئول طبقه بندی مشاغل 6104
19 آقای رحیمی رئیس اداره مهندسی ساختار و تشکیلات واحدهای دانشگاهی 6122