چشم انداز ،سیاست ها و اهداف کلان

تعداد بازدید:۸۸۷

چشم انداز دفتر برنامه و بودجه

دفتر "برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی"، در پنج‏ساله آینده مجموعه ای است چابک، پویا، منسجم و برخوردار از نیروهای متعهد، متخصص و با تجربه که مسئولیت تنظیم نظام رشد و توسعه دانشگاه را با تدوین بودجه‏های برنامه محور سنواتی و همچنین برنامه‏های میان مدت و بلند مدت برعهده دارد. اصول کاری آن، مبتنی بر تعامل بین بخشی، مطالعات راهبردی، آمایشی و آینده نگر بنا شده است و فرآیندهای اجرایی آن شامل تدوین برنامه ها، تظیم بودجه، تخصیص منابع، نظارت بر حسن اجرا و تحلیل عملکردها بوده که با استفاده از سیستم های نرم افزاری برخط به حرکت رو به رشد دانشگاه کمک می نماید.

برنامه های کوتاه مدت

  1. هماهنگی کامل و منطبق سازی سیستم های بودجه ای و مالی دانشگاه در راستای تخصیص بهینه منابع
  2. تدوین شاخص های عملکردی در راستای پایش و نظارت بر پیاده سازی سند دانشگاه اسلامی
  3. استفاده بهینه از منابع فعلی دانشگاه با تاکید بر سیستم‏های نرم افزاری موجود
  4. نظارت مستمر بر منابع درآمدی شهریه‏ای و غیر شهریه‏ای

برنامه های بلند مدت

  1.  همسوسازی برنامه های حوزه های ستادی در راستای سیاست و اهداف کلان دانشگاه
  2. کمک به تدوین برنامه‏های بخشی و کلی دانشگاه
  3. ارتقاء و توسعه سیستم های نرم افزاری برخط (به صورت یکپارچه در دانشگاه) در زمینه برنامه ریزی و بودجه
  4. کمک به پیاده‏سازی مدل جامع درآمدهای دانشگاه در بخش‏های شهریه‏ای و غیر شهریه‏ای