ارتباط و تماس با دفاترمدیریت

تعداد بازدید:۲۸۴

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن با پیش شماره 4791
1 آقای محسن امینی مدیرکل 6800
2 آقای محمد سلیمانی مسئول دفتر 6808
3

آقای دکتر پیک فلک  

مدیر بودجه ، تلفیق و اعتبارات ( تحصیلات : دکتری حسابداری )  6828
4 خانم طیبه یوسف زاده رئیس اداره بودجه و تلفیق 6804
5 خانم محیا سلماسی وند کارشناس مسئول 6804
6 آقای زاده کار رئیس اداره اعتبارات و نظارت بر بودجه 6805
7 آقای فخوری رئیس اداره تخصیص بودجه 6812
8 خانم مریم عطار اسدی کارشناس مسئول 6809
9 خانم لیلا محمدی کارشناس مسئول 6809
10

آقای آقایی رستمی

مدیر طرح و برنامه ریزی ( تحصیلات : کارشناسی ارشد قرآن و حدیث )  6829
11 آقای محمد رضا معینی رئیس اداره ارزیابی ، نظارت و پایش برنامه 6810
12 آقای امیدی فر رئیس اداره آمایش 6807
13 آقای گلجو رئیس اداره 6824