ارتباط و تماس با دفاترمدیریت

تعداد بازدید:۱۰۱۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن با پیش شماره 4791

1

آقای محسن امینی

مدیرکل

6800

2

آقای محمد سلیمانی

مسئول دفتر

6808

3

 

مدیر بودجه ، تلفیق و اعتبارات 

6828

4

خانم طیبه یوسف زاده

رئیس اداره بودجه و تلفیق

6804

5

خانم محیا سلماسی وند

کارشناس مسئول

6804

6

آقای زاده کار

رئیس اداره اعتبارات و نظارت بر بودجه

6805

7

 

رئیس اداره تخصیص بودجه

6812

8

خانم مریم عطار اسدی

کارشناس مسئول

6809

9

خانم لیلا محمدی

کارشناس مسئول

6809

10

 

مدیر طرح و برنامه ریزی  

6829

11

آقای محمد رضا معینی

رئیس اداره برنامه ریزی

6810

12

 

رئیس اداره آمایش

6807

13

آقای گلجو

رئیس اداره ارزیابی ، نظارت و پایش برنامه

6824

14

آقای قربان علیزاده

کارشناس اداره اعتبارات و نظارت بر بودجه

6812

15

خانم ثریا گلستانی

6809