شرح وظایف مدیریت

تعداد بازدید:۱۱۵۱

شرح وظایف دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی

مدیریت توانمندسازی و مهارت های حرفه ای

 1. نظارت بر فعالیت و عملکرد ادارات دفتر توانمندسازی و مهارت های  حرفه ای
 2. نظارت بر حسن برگزاری دوره های آموزش های تخصصی- کاربردی توسط ادارات مربوطه
 3. نظارت بر به روز رسانی برنامه های درسی و دوره های آموزشی کاربردی-مهارتی کوتاه مدت ضمن خدمت کارکنان، مدیارن و اعضای هیات علمی
 4. نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی در سطح واحدهای دانشگاهی
 5. برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری دوره های آموزش های الکترونیکی(برخط)
 6. برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تجهیز و راه اندازی مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی در واحدهای دانشگاهی سطح استان
 7. سازمان دهی و برنامه ریزی دوره های آموزشی کارکنان، مدیران و اعضای هیات علمی
 8. ایجاد هماهنگی بین برنامه ها و فرصت های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی درون سازمانی و آموزش های مدیران و اعضای هیات علمی
 9. اخذ گزارش ماهیانه از عملکرد ادارات دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی راجع به وظایف محوله
 10.  ارجاع و تقسیم کار بین ادارات دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی بر اساس شرح وظایف محوله
 11.  اخذ گزارش ادواری از واحدهای دانشگاهی و استان ها در خصوص برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و کاربردی کوتاه مدت
 12.  انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

الف) اداره توانمندسازی مدیران

 1. نیازسنجی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران متناسب با وظایف مدیران در سطح دانشگاه آزاد اسلامی
 2. ارائه برنامه های اجرایی مطابق طرح جامع آموزش مدیران
 3. برنامه ریزی  و اجرای کارگاه های آموزشی مدیران مطابق با برنامه ریزی های انجام شده.
 4. دریافت گزارش ادواری از برگزاری دوره های آموزشی
 5. سنجش اثربخشی دوره های آموزشی مدیران
 6. توانمندسازی و بهسازی روند آموزش از طریق به روزرسانی برنامه های آموزش مدیران
 7. ارائه گزارش های شش ماهه و سالانه از آموزش مدیران
 8. نظارت بر حسن برگزاری دوره های آموزشی مدیران در سطح استان ها و واحدهای دانشگاهی
 9. تعریف دوره های آموزشی جدید ویژه مدیران متناسب با سیاست های ریاست محترم دانشگاه
 10. برگزاری دوره های آموزشی مدیریت آموزش عالی ویژه مدیران جدید الانتصاب
 11. انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

ب) اداره توانمندسازی کارکنان

 1. برنامه ریزی برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی کارکنان بر اساس شرح مشاغل
 2. نظارت بر حسن اجرای تقویم آموزش های تخصصی و کاربردی در سطح واحدها و استان های کشور
 3. برنامه ریزی برای توسعه و بروز رسانی آموزش های کارکنان
 4. برنامه ریزی آموزش کارکنان سازمان مرکزی بر اساس تقویم آموزشی کوتاه مدت سازمان مرکزی
 5. برنامه ریزی و اجرای دوره های برخط(الکترونیکی) در سازمان مرکزی و پیگیری راه اندازی و پشتیبانی سامانه دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردیبا شرح مشاغل کارکنان.
 6. برنامه ریزی و هماهنگی جهت بازنگری و تهیه برنامه های درسی تخصصی مطابق با شرح مشاغل کارکنان دانشگاه
 7. نظارت بر اجرای دوره های آموزشی کارکنان از طریق آموزش الکترونیکی در سراسر کشور.
 8. تدوین و تهیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به آموزش کارکنان.
 9. انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

ج) اداره توانمندسازی اعضای هیات علمی

 1. شناسایی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی با تکیه بر سیاست های کلان دانشگاه
 2. ارتقای حیطه های شناختی، نگرشی و مهارت های حرفه ای اعضای هیات علمی در فرایندهای یاددهی یادگیری
 3. آموزش مستمر اعضای هیات علمی، ارزیابی و ارزشیابی آن ها
 4. بهبود فرایند آموزشی دانشجویان از طریق آموزش اعضای هیات علمی
 5. تولید محتوای آموزشی بر اساس چهار محور اصلی الف) شیوه های نوین تحقیق، ب) شیوه های نوین تدریس، ج) تکنولوژی آموزشی و د) برنامه ریزی آموزشی
 6. بهره برداری از توان علمی و تجربه اعضای هیات علمی و ایجاد فضای مشارکتی، رقابتی و انگیزشی
 7. تدوین و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به آموزش اعضای هیات علمی
 8. تولید محتوا و طراحی دوره های کوتاه مدت آموزشی
 9. مستندسازی برنامه های درسی تولید شده در قالب بسته های آموزشی مالتی مدیا (چندرسانه ای)، کتاب، بروشور، بولتن و .....
 10.  طراحی و تولید سامانه دوره های آموزشی کوتاه مدت
 11.  انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

مدیریت همکاری های برون سازمانی

 1. نظارت و سیاست گذاری در خصوص توسعه تبادلات و همکاری های علمی و آموزشی بین دانشگاه و موسسه های داخلی و خارجی.
 2. برنامه ریزی جهت استفاده از توانمندیهای تخصصی و تجهیزاتی موسسه های داخلی.
 3. نظارت بر نحوه ارائه خدمات علمی و آموزش های برون سازمانی به واحدهای دانشگاهی برای گسترش دوره های مشترک با نهادها و موسسات و دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی مربوط به کارکنان اداری، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه
 4. برنامه ریزی و نظارت بر امکانات لازم آموزشی، خدماتی و پشتیبانی برای برگزاری دوره مشترک توسط طرفین همکاری.
 5. تهیه برنامه ها و فعالیت های دوره های آموزشی مشترک بین واحدهای دانشگاهی و موسسات داخلی و خارجی و ایجاد و بهبود مهارت های فنی، انسانی و ادارکی و تعالی معنوی کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه
 6. سیاست گذاری در جهت توسعه درآمدزایی غیرشهریه ای از طریق تنظیم تفاهم نامه و قرار داد با موسسات داخلی و خارجی توسط واحدهای دانشگاهی.
 7. برنامه ریزی برای ایجاد انگیزه و ترغیب موسسات دولتی و غیر دولتی بر تنظیم تفاهم نامه و قراردادهای مشترک در جهت افزایش اثربخشی برنامه ها و فرصت های آموزشی در سطوح مختلف.
 8. خط مشی گذاری آموزشی، طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی، اجرا و نظارت و ارزشیابی بر مجموعه برگزار کننده.
 9. تعیین سیاست های برخورداری از ساز و کارهای انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه برای مجریان دوره های آموزشی.
 10.  ایجاد تناسب بین برنامه‌ها، فرصت‌های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی واحدهای دانشگاه در برگزاری دوره‌های مشترک.
 11. انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

الف) اداره آموزش های برون سازمانی

 1. استفاده از توانمندی های تخصصی و تجهیزاتی موسسه های داخلی.
 2. توسعه تبادلات و همکاری های علمی و آموزشی بین دانشگاه و موسسه های داخلی و خارجی.
 3. ارائه خدمات علمی و آموزش های برون سازمانی به واحدهای دانشگاهی با مشارکت هر یک از       موسسه های داخلی و خارجی.
 4. نظارت بر عملکرد و برنامه های دوره های مشترک بین واحدهای دانشگاهی و موسسات داخلی و خارجی
 5. نظارت بر فراه نمودهن امکانات لازم آموزشی، خدماتی و پشتیبانی برای برگزاری دوره مشترک
 6. نظارت برعملکرد و برنامه های دوره های مشترک بین واحدهای دانشگاهی و موسسات داخلی و خارجی.
 7. همسوسازی اهداف، راهبردها و برنامه های آموزشی واحدهای دانشگاهی با مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی در فرآیند آموزش و توانمندسازی کارکنان، اعضای هیات علمکی و دانشجویان.
 8. نظارت بر عملکرد و فعالیت های آموزش در واحدهای دانشگاهی و ارائه گزارش ها  از عملکرد صورت گرفته به اداره برون سازمانی.
 9. انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام  مافوق.
 10. 10-طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی، اجرا و نظارت و ارزشیابی بر مجموعه برگزار کننده.

ب) اداره تفاهم نامه ها و قراردادهای برون سازمانی

 1. توسعه درآمدزایی غیرشهریه ای از طریق تنظیم تفاهم نامه و قرارداد با موسسات داخلی و خارجی توسط واحدهای دانشگاهی و ارائه رهنمودهای لازم در زمینه حسن اجرای قراردادهای منعقده با دانشگاه.
 2. تهیه گزارش های ادواری و موردی از مراحل اجرای تفاهم نامه ها و قراردادها برای مقام مافوق
 3. ایجاد انگیزه و ترغیب موسسات دولتی و غیر دولتی بر تنظیم تفاهم نامه و قراردادهای مشترک در جهت افزایش اثربخشی برنامه ها و فرصت های آموزشی در سطوح مختلف.
 4. نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاهی در استفاده از منابع و ظرفیت های برون سازمانی در تعیین و تامین خدمات آموزشی.
 5. نظارت بر فعالیت های آموزش دستگاه های اجرایی و موسسات داخلی و خارجی که با دانشگاه همکاری می کنند و اخذ بازخورد از عملکرد آموزش.
 6. شناسایی سازمان های دولتی و غیردولتی برتر و معرفی آن ها به واحدهای دانشگاهی به منظور عقد قرارداد و تفاهم نامه های همکاری
 7. تعیین سیاست های برخورداری از ساز و کارهای انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه برای مجریان دوره های آموزشی
 8. بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی واحدهای دانشگاهی برای برگزاری دوره های آموزشی مشترک.
 9. انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق