ارتباط و تماس با دفتر مدیریت

تعداد بازدید:۱۳۴۴
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس با پیش شماره 4791
1 سرکار خانم دکتر سمیه قدیری   سرپرست دفتر 6175
2 آقای تقی زاده  مسئول دفتر مدیرکل 6172
3

آقای شهاب مهران نژاد 

مدیر دفتر توانمند سازی و مهارت های حرفه ای ( تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق )  6158
4

آقای حمزه پور 

مدیر همکاری های برون سازمانی ( تحصیلات : دکتری مدیریت بازرگانی )  6161
5 آقای مهدی تقی زاده رئیس اداره دوره های توانمند سازی برون سازمانی 6159
6 آقای محمد نعمت اللهی رئیس اداره آموزش کارکنان 6171
7 آقای سید علیرضا موسوی رئیس اداره تفاهم نامه و قراردادها 6160
8 آقای ایرج زندگانی دوست کارشناس اداره توانمند سازی کارکنان 6160
9 خانم معصومه عسگری رئیس اداره آموزش مدیران 6173
10 خانم مینا زمیاد رئیس اداره اعضای هیات علمی و برنامه درسی 6173
11 فکس دفتر - 6158