تماس با ما

تعداد بازدید:۲۷۷۷

تلفن های دفتر معاونت :

۰۲۱۴۷۹۱۶۵۰۳                   رئیس دفتر معاونت : آقای نادرپور

۰۲۱۴۷۹۱۶۵۰۱                  کارشناس دفتر معاونت : آقای علی احسان زاده 

۰۲۱۴۷۹۱۶۵۰۲                   کارشناس دفتر معاونت : سرکار خانم توسلی